Ureditev obalne promenade Žusterna – Izola

javni natečaj

»Naturalizacija« klifa

Oblikovalska rešitev išče vzor v naravni podobi obale pod flišnimi klifi in prinaša
»antropogeno naturalizacijo« stika z morjem. Likovne rešitve se naslanjajo na
naravne forme geologije in z oblikovalsko strategijo »lomljenih oblik« išče dialog
z naravno krajno.
S prečnimi povezavami v zaledje se z minimalnimi posegi v naravne vrednote
spelje pohodniške poti, ki programsko obogatijo doživljanje poti med Koprom
in Izolo. Urejene in zavarovane poti nad klifom usmerjajo obiskovalce v
nadzorovano rabo prostora z dodanimi elementi interpretacije pa se dolgoročno
osvešča prebivalstvo o pomenu varovanja teh naravnih vrednot.

Morje kot prazen prostor

Osrednji del trase obalne poti, med »punto« Rex in »punto« Viližan omogoča
nemoten pogled na odprto morje, brez motečih elementov v vidnem polju
sprehajalca.
Obalna linije podpornega zidu Parenzane se uredi samo s peščenjakovimi
skalami in posameznimi ravnejšimi betonskimi bloki iz peščenjakovega
agregata nad nivojem srednje bibavice.

Intenziteta rabe

Intenzivnejša raba obale se omeji na območje od Žusterne do »punte« Rex in
od »punte« Viližan do roba mesta Izole. Vmesni prostor, pod klifom, bo brez
posebnih plažnih ureditev za mirnejše doživljanje prostora sprehajalcev in
posameznih kopalcev.

Materialnost kot identiteta

Pri oblikovanju elementov je poudarek na barvni tonaliteti flišnega peščenjaka,
kot avtohtone kamnine mikrolokacije. Vsi elementi tlakov, kamnolomskih
polizdelkov in betonski agregati imajo osnovo v gradivu oz. barvi v peščenjaku.
Apnenčasti elementi se zamenjajo, da se poenoti izgled, obstoječi material se
zdrobi v manjše frakcije za tampone oz. nevidne sloje betonskih tlakov.

Pejsaž in detajl

Na pomembnih točkah, kjer se odpirajo vedute na ključne prepoznavne silhuete
naše obale se uredijo interpretacijske postaje v okviru oblikovanja betonskih
ograjnih elementov – princip horizontalne razlagalne table, pod vizuro stoječega
človeka.

Re-urbanizacija priključka Krožne ceste

Estetiko območja najbolj kazi nesorazmerno grobi poseg v klif za priključek
Krožne ceste na obalno cesto, ki v svojem kratkem obstoju ni upravičil
investicije, kakor jo še manj njegova odstranitev. Zato je najbolj smiselna
estetska korektura s kvalitetno arhitekturo, npr. hotelom, ki s primernim
terasastim oblikovanjem nadomesti izgubljeno teksturo klifa.

Trajnostnost v načrtovanju

Vsi posegi so načrtovani z uvidom, da ne onemogočajo potenciala prihodnjih
faz razvoja ob robu območja natečaja.
Trajnostnost v »reciklaži« obstoječih struktur
Kjer je možno se da prednost reciklaži obstoječih struktur na mestu samem.
Cestna deteljica na Izolski strani se »naturalizira« v urbani park. Ohrani se
večino strukture, ki se preoblikuje, dodajo se ji nove vsebine, ki jo na novo

  • naročnik: Občina Koper, Izola
  • natečajni elaborat: 2024
  • lokacija: obalna cesta Koper Izola
  • površina: 5 km
  • ekipa:
  • Damijan Gašparič, u.d.i.a. March
  • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
  • Boštjan Peršolja
  • Maj Juvanec, u.d.i.a.
  • Uroš Jereb, u.d.i.a.